Giỏ hàng

Hẻ thống đại lý toàn quốc

𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐁𝐈̣ 𝐕𝐄̣̂ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐀𝐊𝐔𝐌𝐈𝐙𝐈𝐌𝐀 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌: 𝐁𝐓𝐓𝟏𝟎-𝟎𝟏 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐗𝐘 𝟒 - 𝐊𝐇𝐔 𝐂𝐔̛ 𝐃𝐀̂𝐍 𝐍𝐆𝐀̂𝐍 𝐇𝐀̀ (𝐆𝐀𝐋𝐀𝐗𝐘), 𝐕𝐀̣𝐍 𝐏𝐇𝐔́𝐂, 𝐓𝐎̂́ 𝐇𝐔̛̃𝐔 - 𝐕𝐀̣𝐍 𝐏𝐇𝐔́𝐂, 𝐇𝐀̀ Đ𝐎̂𝐍𝐆, 𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈 - 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟖𝟏.𝟖𝟔𝟕.𝟔𝟕𝟗 - 𝟎𝟖𝟔𝟔.𝟓𝟓𝟒.𝟖𝟗𝟗 - 𝟎𝟑𝟓𝟑.𝟐𝟐𝟓.𝟐𝟐𝟔

𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧: 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟗 𝐋𝐊𝟎𝟏 -𝐕𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱 - Đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̣̂ 𝐥𝐞̂ 𝐍𝐢𝐧 - 𝐓𝐏 𝐕𝐢𝐧𝐡 - 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐚𝐧 - 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟕𝟑 𝟓𝟔𝟕𝟖

𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐨̀𝐚: 𝟵𝟬𝟳 𝗟𝗲̂ 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴- 𝗧𝗣 𝗡𝗵𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 - 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗛𝗼̀𝗮   𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟕𝟓𝟐𝟎𝟓𝟓𝟕𝟗 - 𝟎𝟑𝟓𝟔𝟗𝟒𝟏𝟖𝟑𝟐

Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 : 𝟏𝟓𝟓 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐂.𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛́ - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐- 𝐓𝐏 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 - 𝐋𝐚̂𝐦 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 - 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟑𝟓𝟕𝟓𝟎𝟗𝟓𝟎𝟗

𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 : 𝟏𝟔𝟕 𝐇𝐨𝐚 𝐋𝐚𝐧, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐓𝐏. 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟑𝟒𝟐𝟐 𝟏𝟗𝟒𝟐𝟔 - 𝟎𝟗𝟑 𝟏𝟏𝟑𝟑 𝟒𝟐𝟔 - 𝟎𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟗𝟒𝟐𝟔

 
Facebook Facebook Youtube Zalo Top